ตุลาคม 2020 - ประเด็นร้อนกับข่าวใหม่ๆกับเราที่นี่

Do You Need Some Ideas To Ease Arthritis Pain?

The severe pain that typically accompanies arthritis has left many sufferers feeling exhausted and depressed. This article will provide you manage your arthritis.

TIP! Yoga is a beneficial hobby you should consider. Studies have proven that the relaxation and exercise offered from yoga can ease pain in the joints caused by arthritis.

Stay away from smoking, whether you smoke yourself or not. Nicotine slows blood flow to the extremities which can exacerbate arthritis-related inflammation. In addition, smoking will corrupt your joints and sharpen the pain that you feel from arthritis.

You should seek the advice of a doctor before starting an exercise regimen.

You want to practice yoga or meditation if you have chronic arthritis. You should do them at least 3 days a week.

TIP! Go to a physical therapist. If arthritis is severely disrupting activities of daily living, a physical therapist can help you discover exercises that will increase your flexibility and prevent swelling.

Make sure that you do the right kinds of exercises. Low impact exercises can prevent your joints from becoming inflamed, but it’s important not to overdo it. Stop doing it if you feel any pain or discomfort.

TIP! Having a variety of people to support you that understand your arthritis symptoms will prove beneficial in your battle. Your support system should include both family and medical professionals.

Be particularly aware of how much food you eat.Keep a journal of the food that you are consuming, and make a note when you experience a flare-up in your symptoms. This could help you discover the foods responsible for the flare-ups.

Excess Weight

TIP! Use a timer to avoid overdoing it. Start your timer as you begin a chore to remind yourself to take breaks.

Carrying around excess weight with arthritis can cause inflammation which results in more pain and inflamed conditions when you have arthritis. Excess weight will increase joint strain and can lead to flareups. Losing some weight reduces incidents and intensity of occurrences; dropping pounds might be just what is needed.

TIP! You must avoid smoking if you have arthritis; it will minimize the swelling and pain that comes with it. Studies have proven that those who don’t smoke, have less problems with joints than those that do.

Pay close attention to what your body is telling you. Arthritis conditions are unique to their sufferers, and only you know how your arthritis is personally affecting you. Listen to the messages your body. If you feel tired, it is acceptable to take a break.

TIP! To get through the emotional issues you experience with arthritis, consider going to counseling. Chronic pain not only ravages the body, it also drains you emotionally.

There are many different treatments that can help to treat the joint inflammation of arthritis. Urtication is an age old ancient set of remedies that can be used for all cases of arthritis. It’s worth trying because it is a natural way to deal with your pain and other daily pain and other symptoms.…

Read More

Steps On How To Properly Deal With Arthritis

Arthritis is a condition that affects millions of people all around the world. It may be very painful, there are many successful ways you can manage the pain.

You should consult a doctor before you begin any exercise program to help with your arthritis.

Yoga is an excellent hobby if you are having arthritis pain. Research has shown that practicing yoga can ease arthritic pain.

Try to participate in aquatic activities if you’re an arthritis sufferer.

TIP! Don’t let you or anyone else make you feel bad. You may be unable to do particular tasks if you suffer from arthritis.

Keep a daily journal of your days if you suffer from rheumatoid arthritis symptoms. This diary will help you understand what is triggering your flare ups. It also assist you in zeroing in on the most effective remedies. Share this type of knowledge with your physician to help him give you the best treatment for arthritis. It is a precious tool to have when you’re dealing with pain.

TIP! Try to avoid stress. Stress can actually trigger swelling and inflammation, causing you pain.

People who suffer from arthritis have a greater chance of developing depression so its very important to undergo therapy can help people deal with these issues whether it is individual or group therapy.

TIP! Be on the lookout for the development of new treatments. However, many physicians won’t want to change treatments when a patient is doing well on the current treatment.

Heat can help pain that causes tiredness. While cold can be beneficial for some types of pain, arthritis needs heat. A heat pad is a great way to relax your pain and make you feel more energized.

TIP! Drink a healthy amount of water. Always choose water over other drinks, and drink as often as you can.

Being overweight exacerbates the painful swelling and inflammation if you have arthritis. Excess weight will increase joint strain on them. Losing some weight can reduce how often it occurs as well as the pain occurs as well as the intensity of the pain as well.

TIP! Massage castor oil into joints to relieve the stiffness and pain you feel as a result of your arthritis. There are numerous and widely known benefits to using this oil, but the act of the massage itself will provide even greater relief.

Take on fitness and get fit if these are issues in your life. Weight can play a role in causing arthritis, and losing weight could provide a huge reduction of arthritis pain.You will be shocked at what losing just a couple of pounds can do for arthritis pain.

TIP! Carry less. Arthritis in the shoulder joints is quite common, for women especially.

What you eat has a big impact on your arthritis too. There have been studies that show that a diet rich in fruit, veggies, olive oil and beans are more fit and vital after just a few months. A diet containing natural fruit products and vegetables is without …

Read More

Arthritis: Ways To Make The Pain Bearable

TIP! You should definitely avoid smoke from cigarettes, and if you are someone who smokes, quit. Nicotine reduces the amount of blood flow in your body, and this can reduce inflammation temporarily.

Have you seen many doctors and consulted with specialists regarding you arthritis? How much different recommendations have you been told many different things by many different doctors when you have sought help for your arthritis?Are you sick of living with arthritis? If so, the tips in this article will help you learn great techniques for dealing with your arthritis, and begin taking your life back.

TIP! Consider the ancient art of yoga for a rewarding pastime. As studies indicate, your arthritis pain can be eased by the relaxing practice of yoga, along with the subsequent exercise it offers.

Maintaining good posture will help your joints to stay strong. This can help minimize the pain of arthritis pain. Stand up straight and avoid slumping when you are sitting. Make sure your weight stays evenly distributed to both legs are supporting your legs.

TIP! Place it on your thigh, then utilize your hand to depress it. Using this technique will be much gentler to your arthritic hands.

If you are not able to sleep well due to arthritis pain, you may want to consider taking a warm bath at night with bath salts. This will help relax your body and ease the pain from your arthritis, helping you sleep.

TIP! Just sit back in a chair, close your eyes, and do some deep breathing. Techniques that distract your mind are often helpful because they give you a break from the pain.

Sit down in a nice comfy chair, let your eyes gently close, close your eyes and breathe deeply for a while. You will be able to forget the pain you have for a little while and focus on something happier.

TIP! Starting to fight against arthritis as early as possible is important. One way you can prevent it from happening is to use good typing and computer habits.

There are a number of good resources available for people that are suffering from arthritis, what exercises you should try, and how to deal with pain.By thoroughly researching your arthritis, you may discover new treatments, foods or exercises that can help to reduce your pain.

TIP! One supplement that many arthritis suffers recommend is fish oil. The benefit you get is derived from the omego-3 fatty acids inherent in the oils of many fish varieties.

Maintaining a healthy weight reduces the stress placed on joints. Instead of depriving yourself of food by skipping meals, try eating a healthy diet, balanced diet that provides your body with the nutrients it needs.

TIP! If you have osteoarthritis in the knees, speak with a doctor about electrical stimulation treatments. Reports give credence to treating swollen knees and reducing pain from arthritis.

Relaxing music can ease some arthritis pain. Soothing music can ease tense muscles and that softens the physiological tension you feel.Relaxing music is …

Read More

Learning How To Deal With Your Arthritis

TIP! Try doing exercises that are low impact, such as biking, swimming, or walking, they can help you ease pain in joints. If you are unsure whether exercise is okay for you, talk to a doctor first.

Without cartilage, your bones will rub together and it will cause you to experience pain and inflammation. This article presents a few tips and techniques you can use to help stop the deterioration from their symptoms.

Don’t make any additions or subtractions to your medications without speaking to your doctor first.

Unlike some medical problems, moderate alcohol consumption has been shown in studies to not worsen the condition.

Meet with the builder and write down a list all the modifications you want. These changes can ease pain of stretching sore joints and will make your life easier.

TIP! Use a cane for support. Many people equate canes to disability; however, this is not true.

It is beneficial to detect arthritis symptoms early to prevent the onset of the disease. A prevention technique is to implement good way to prevent arthritis is to develop proper typing habits. Concentrate on keeping your hands at the same level to your keyboard and place a raised pad beneath your mouse.This will eliminate or reduce strain to your hands face and prevent problems from developing later in life.

Joint surgery might be just what you can discuss with your doctor to see if it is the right treatment for you.

TIP! You should know the symptoms to look for with arthritis. As with many other illnesses, an early diagnosis is the key to treating arthritis.

There are many products on the market to assist arthritis sufferers. There are many assisted devices available to help people perform their daily activities with arthritis to complete any task. Things like shoe horns, specialized can openers, and ergonomical pens are all things that can help you deal with your arthritis and get things done by yourself. Consider surrounding yourself with these tools to help you achieve an easier lifestyle.

TIP! If you are carrying a few extra pounds, it would behoove you to lose that weight. Excess weight can add stress and pressure on already-inflamed joints and muscles.

Use assistance devices to help you perform certain activities. If you must lift big objects or have to stand for a long time, take precautions to protect the joints from extra pressure to avoid further damaging them.

Set up a small timer.

TIP! Let your friends and loved ones know about your challenges with arthritis. If they are aware of what you must deal with on a daily basis, the can understand better and might be able to provide some helpful suggestions and assistance.

Look out for new treatment. Doctors often reluctant to try a new treatment on a patient unless what they’re already doing is completely failing.If you find something that you thing would help you more, then do not hesitate to discuss that with your doctor.

Make sure you are drinking water. …

Read More

Arthritis Relief: Live Life To The Fullest

TIP! If you want to stop taking a medication, ask your doctor first. Certain medications take time to accumulate in your body before they become effective, while others could cause a re ound effect if you stop them suddenly.

There are a few arthritis types, but all of these have one thing in common–pain. It can be difficult to cope with the pain on a regular basis. This article shares some of the ways you can cope with arthritis.

Consult your physician before you change how often you take your medication.

Unlike many medical issues, studies have shown that drinking alcohol in moderation does not worsen the problem.

If your arthritis pain is affecting your sleep, take a hot bath with some bath salts. This helps relax your body, which relieves arthritis pain.

Stretching Routine

TIP! Consider joining a therapy group. Therapy can help you learn to cope with your limitations while still remaining self-sufficient.

Make a good stretching routine. A common issue for those suffering from arthritis is a decrease in the lack of their joints. A daily stretching routine can help you stay flexible.

TIP! Try taking fish oil supplements if you are arthritic. Omega-3 fatty acids can reduce the inflammation and pain that you feel in your joints.

Relaxing music can ease some arthritis symptoms. Soothing music helps your body relax and that softens the physiological tension you feel. Relaxing music is also great for falling asleep if your arthritis is keeping you up.

TIP! Spend time working with physical therapists. A professional can establish an efficient workout routine to help you deal with pain on a daily basis and reduce the swelling.

Your levels of energy are not be what it once were. Ignoring your body’s signals will only cause you to experience more pain. Focus on the things that are most important to you. It is not necessary for you to take care of everyone all the time.

TIP! If your pain causes you to feel tired, consider using heat. For arthritis sufferers, applying heat to aching joints and muscles is more effective than a cold pack.

Be particularly aware of what you are consuming. Keep a journal of the food that you are consuming, and make a note when you experience a flare-up in your symptoms. You might be able to pinpoint what is causing it.

Protein is important for arthritis as your body needs it more than most people do. Vegetarians need to find specific methods of ingesting protein in veggies.

TIP! Ask your physician about some options when it comes to lessening your pain. In most cases, the best thing you can do for arthritis is to prevent further damage, and find a safe and effective method of treating frequent pain.

Excess weight can increase swelling and inflammation of your joints. Being overweight actually causes more pressure on your joints to flare ups. Losing weight can reduce how often it occurs as well as the intensity.

TIP! Even a modest amount of

Read More

#saveartie กระหึ่มโลกโซเชียล นักข่าวถูกคนเสื้อเหลืองรุมด่า

# saveartie ก้องกังวานทั่วโลกโซเชียล หลังที่ “อาร์ทตี้ ปฐพร” ถูกรุมต่อว่าต่อขานกลางไลฟ์สด จวกเป็นนักข่าวปลอม ถามเพราะอะไรไม่สวมเสื้อเหลือง

saveartie

แปลงเป็น Hashtag ที่กระหึ่มของโลกโซเชียลสำหรับ #saveartie ซึ่งชาว Twitter พากันติด Hashtag ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หลัง “อาร์ทตี้ ปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์” อดีตนักข่าว “Bangkok Post” ซึ่งดังชั่วช้าข้ามคืนจากการรายงานข่าวการรวมกันของกลุ่มราษฎร ซึ่งวันนี้เดินทางไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อรายงานข่าวการรวมตัวของฝูงชนใส่เสื้อเหลือง พร้อม Live สดผ่าน Facebook ส่วนตัว Artie

และจากการสัมภาษณ์หญิงคนแรกเป็นไปด้วยดี แม้กระนั้นระหว่างที่ “อาร์ทตี้ ปฐพร” เข้าไปสัมภาษณ์หญิงสวมเสื้อเหลืองถือร่มอีกคนนั้น เธอได้เดินหนี รวมทั้งถามคำถามว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่สวมเสื้อเหลือง ซึ่งเจ้าตัวพยายามชี้แจงว่าตัวเองเป็นผู้รายงานข่าว ไม่ว่าไปตรงไหนก็สวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงความเป็นกลาง พร้อมถามไถ่หญิงคนมีชื่อเสียงบอกว่ามีปัญหาอะไรไหม สามารถบอกตัวเองได้เลย

ก่อนจะมีหญิงสวมเสื้อเหลืองที่อยู่อีกแถวตะคอกมา โดยเธอไม่เชื่อว่า “อาร์ทตี้ ปฐพร” เป็นนักข่าวจริง เพราะว่าไม่มีบัตรประจำตัวนักข่าว ไม่มีปลอกสำหรับใส่แขนแสดงตัวว่าเป็นสื่อมวลชน รวมทั้งเพียรพยายามเรียก รปภ. ในช่วงเวลาที่ผู้คนรอบๆต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นนักข่าวเถื่อน

ซึ่งโดย “อาร์ทตี้ ปฐพร” ก็ยินดีให้เรียก รปภ.มา “อาร์ทตี้ ปฐพร” พยายามที่จะชี้แจงให้ทุกคนใจเย็นๆและก็กล่าวว่านักข่าวจะต้องเป็นกลาง ตนไม่เคยเสนออะไรเอียงเอน แม้กระนั้นจะมาหาว่าตนไม่ใช่นักข่าวมิได้

saveartie

ฉะนั้น ระหว่างที่ “อาร์ทตี้ ปฐพร” เดินอยู่ริมทางเพื่อออกมาจากจุดดังที่กล่าวมาข้างต้น ยังถูกชายคนหนึ่งเข้ามาว่ากล่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงมาก โดยเจ้าตัวก็เพียรพยายามชี้แจงด้วยความใจเย็นว่าตัวเองเป็นผู้สื่อข่าวที่ไปรายงานข่าวทุกหนทุกแห่ง ก่อนที่จะ Live จะจบไป…

Read More

Getting The Most Out Of Life With Arthritis

TIP! If you do low impact exercises, you will get rid of some of the pain caused by your arthritis. You should make an appointment with your doctor to discuss any fitness routine before starting one.

If you have personal experience with arthritis, you know that it’s a challenging condition to have to deal with. Treating arthritis can become easier when you know the right advice. This article has tips for effectively treating arthritis.

TIP! Write in a diary daily if you have RA. A diary or journal can help you better understand what sets your arthritis flare-ups in motion.

Do not wear badly worn shoes while exercising. Shoes that are at the end of their life cause your body weight evenly. They are also be the cause for causing problems in your joints and legs. If you see uneven wearing on the soles of your shoes, replace them right away.

Yoga makes an ideal exercise for arthritis pain. Research has shown that practicing yoga can ease arthritic pain.

TIP! If you have arthritis and are building a house, have the architect make some alterations to suit your needs. Have a talk with the designer and help establish a list of must haves.

Frequent exercise is essential to containing the symptoms of arthritis. If you don’t exercise your joints regularly, they will become fatigued, thus increasing arthritis symptoms. Exercises that focus on building flexibility are wonderful for people suffering from arthritis because they help increase range of motion.

Meet with the builder and list all the modifications you want.These changes can ease pain and make your day-to-day life easier.

Many of those who have arthritis don’t know they are eligible for these spots, which may be difficult for them.

TIP! If you have chronic arthritis, you might want to think about going to a sauna regularly. Saunas provide the moisture and the heat that greatly helps to lower the level of inflammation in the joints.

Smoking can decrease your flexibility and increase the risk of arthritis flare-ups by causing a loss in joint flexibility. Although it’s hard to quit smoking, it will be well worth it to preserve your joints and muscular functions.

TIP! Stay aware of your food intake, know exactly what you are eating. Some people can be, without knowing it, sensitive to particular foods that make their arthritis worse.

A heating pad that provides moist heat can be particularly effective for arthritic symptoms. These pads provide you with quick relief, but should not be used in place of a doctor’s advice.

TIP! Get equipment that will help you with dealing with arthritis. There are many items and accessories available that can make it easier for anyone with arthritis to complete any task.

Your level of energy will not be what it once were. Ignoring your body’s signals will only cause more pain. Concentrate your energy on the areas that mean the most important. It is not necessary that you be everything to everyone and everything.

A physical …

Read More

Tips To Help You Conquer The Limitations Of Arthritis

Having to deal with arthritis can be stressful, but finding ways of alleviating your pain should not contribute more stress.

Consult with your doctor before you change how often you take your medication.

You want to practice yoga or meditation if you have chronic arthritis. You must do them at least three times a week for them to help you.

Arthritis Early

TIP! Get as much quality sleep as you are able to. Sleep refreshes and energizes you for the day ahead, so it’s important for arthritis suffers to get enough rest.

Treating arthritis early can have great benefits. One way to help prevent arthritis early is to adopt good typing habits. Concentrate on keeping your hands level as your keyboard and place a raised pad beneath your mouse. This can help reduce hand strain to your hands.

TIP! Whenever you must do an activity that is strenuous, take advantage of any assisting devices that are available. If you need to stand for long periods of time, or lift heavy weights, make sure that you take necessary precautions to protect your joints so you do not do additional damage.

Acupuncture can be a popular treatment for those with chronic arthritis. It has been proven time and time again that this treatment can ease a percentage of the pain arthritis pain. If you decide to use this technique, keep doing it, and one or two treatments will not be enough.

TIP! Try to avoid stress as much as possible. Feeling stressed could trigger an arthritis flare up.

Make sure that you do the right kinds of exercises. Low impact exercising will stop your joints from becoming inflamed, but you have to take care not to overexert yourself.Stop exercising when you feel pain.

TIP! You should share your struggles and triumphs with your loves ones. By sharing, the people you care about the most will get a sense of what you are going through.

Staying slim will help to reduce the stress that is put less pressure on your joints. Instead of skipping a couple meals or simply starving your body to drop weight, try eating a healthy diet, which can give you your required nutrients.

A good physical therapist can provide you with a customized workout that will increase your flexibility. Adhere to the plan so you can reclaim your life back on course.

TIP! If you are like the typical arthritis sufferer, you are likely trying new treatments and coping methods all the time. Each time you try something new, rate your pain on a one to ten scale before doing anything.

You should always plan ahead.You never know how your arthritis will flare up, so it is always best to have a plan able to be set in motion to deter any problems. Break big jobs into smaller tasks where you can rest in between, and have a way to end any activity immediately should the need arise.

TIP! Staying in shape will help the pain associated with arthritis.

Read More

Interesting Advice And Tips On Living With Arthritis

Don’t suffer with arthritis by yourself. This guide will give you some great tips for understanding and managing your arthritis.

TIP! Get plenty of sleep. Without it, your body can never fight back against the painful effects of arthritis.

Ice packs or heat pads can both be of use for relieving your arthritis joint pain. Your doctor will be able to tell you how to best use fluctuating temperature methods for pain relief.

TIP! Keep a daily journal of your rheumatoid arthritis symptoms. Keeping a diary gives you a reference point to find patterns in your symptoms.

Women who have arthritis should not wear high heels in the closet. While stylish, they do not do your feet any favors. This will damage your knee and make arthritis symptoms. You might find some pain at a minimum by wearing more comfortable shoes. Your body will appreciate the difference.

You should consult a physician before starting an exercise program to help with your arthritis.

TIP! Aromatherapy has been shown to reduce some of the pain associated with arthritis. Aromatherapy has been proven to relax your muscles and joints efficiently.

Getting enough sleep is very important for dealing with arthritis. Your body can’t properly heal or fight the pain and inflammation if you don’t get enough sleep. Try sleeping about eight hours nightly, try to get ten hours. Your mind and body both will reap the form of reduced pain.

TIP! Cigarettes can increase the damage done by arthritis. Although it’s hard to quit smoking, it may help to think about how it negatively impacts your arthritis.

Acupuncture is a popular treatment for treating arthritis. Studies have shown that acupuncture offers real pain and other symptoms of arthritis. If you decide to use this technique, keep it up, because a single visit will not be very beneficial.

Joint surgery might be just what you can discuss with your doctor to see if it is the right treatment for you.

TIP! Eat plenty of vegetables, and reduce meat consumption. A vegetarian diet will help you lose weight, and reduce the swelling and inflammation in your joints.

You may have less energy reserves. Ignoring your symptoms and pretending that everything is the same as it used to be will cause more severe symptoms. Concentrate your energy only on those things that you feel are most important. It is not necessary that you to take care of everyone and everything.

TIP! While it may seem unbelievable, arthritis pain can sometimes be alleviated by calm and relaxing music. Listening to this sort of music relaxes your body and helps relieve a portion of the pain caused by arthritis.

The combination of heat and moisture in the sauna can reduce the inflammation, and inflammation is a main cause of the pain. You must use the sauna regularly to see results.

Zipper Pulls

TIP! Don’t be afraid to let those around you know that your suffer from arthritis. Talk to them about arthritis, the pain, and how it has

Read More

Effective Ways On How To Easily Deal With Arthritis

TIP! Just sit back, relax and do a few deep breathing exercises. Meditation will take your mind off the pain and refocus it on more positive thoughts.

Do you need to know to deal with the pain and inconvenience of arthritis? There are so many different tools and this article is designed to help you live comfortably with arthritis. Keep reading this article for useful arthritis tips!

TIP! Smoking cigarettes is associated with a loss of flexibility, and an increase in arthritis flare-ups. Although it may be difficult to stop smoking, the knowledge of how it can affect your arthritis should make it easier.

Stay away from cigarette smoke; if you are smoker, and quit if you are already smoking. Nicotine slows blood flow to the extremities which can exacerbate arthritis-related inflammation. In addition, smoking will corrupt your joints and sharpen the pain that you feel from arthritis.

Talk to a doctor if you aren’t sure about what kind of exercise can help you.

Unlike some medical problems, moderate alcohol consumption has been shown in studies to not worsen the condition.

TIP! A cane offers great support. It can be tough, and a lot of people whom suffer from arthritis refuse to use one, because they imagine that it symbolizes a disability.

Keeping a diary every day can help you deal with rheumatoid arthritis. A journal can help you to recognize what sets your arthritis flare-ups in motion. A diary or journal can also be informative as to what has helped you in the past. Share this type of knowledge with your doctor so he is able to prescribe the best possible treatment options. A diary can be a great tool to help learning about and understanding what causes pain.

TIP! Eat a lot of protein. People with arthritis actually need more protein in order to keep symptoms at a minimum.

It can be very beneficial to detect arthritis early. One way to prevent the onset of preventing arthritis is to practice good typing habits. Concentrate on keeping your hands level as your keyboard and place a raised pad beneath your mouse. This will prevent your hands and protect problems from developing repetitive stress injuries as you get older.

You may want to consider brushing up on your time and exercising to deal with stress.

TIP! You can reduce the effects of your arthritis by staying active. Try doing some water exercises, if you cannot do impact exercises.

Make sure you are getting the right kinds of exercise every day. Low impact exercise can keep your body fit and flexible, but you have to take care not to overexert yourself. Stop doing it if you begin to feel any pain or discomfort.

TIP! Arthritis sufferers often feel a sense of isolation. You want to get as much support as possible, so you may want to look into support groups.

Develop a habit of stretching routine for yourself. A common issue for those suffering from arthritis is a decrease in the …

Read More